כולל חב"ד - לצדקת רבי מאיר בעל הנס
הוא ארגון צדקה שייסד אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך
במטרה לסייע ליהודי ארץ הקודש שסבלו ממצוקה כלכלית קשה.

 
 
 

העברה בנקאית: כולל חב"ד צפת  | בנק - פאג"י (52) | סניף - חיפה (187)
מספר חשבון 574538.

או בכל סניף דואר לח-ן 4497217
*התרומה מוכרת למס לפי סעיף 46

 

  קופת כולל חב"ד – קופת הצדקה של רבותינו נשיאינו!  
במהלך הדורות ראינו התבטאויות וחיבה מיוחדת מרבותינו נשיאינו על חשיבות התרומה לכולל חב"ד. להלן מספר דוגמאות..

         כ"ק אדמו"ר הזקן         
"חיבה יתירה גדולה וקדושה נודעת לי אל כולל חב"ד רמבעה"ן אשר יסדו כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן"
(הרבי הריי"ץ)

     כ"ק אדמו"ר האמצעי     
"צדקת רבי מאיר בעל הנס (כולל חב"ד) יפה לו יותר שיתן קודם סעודתו או קודם התפילה... וכבר עשיתי גם אני..."
(אג"ק כ"ק אדמו"ר האמצעי)

   כ"ק אדמו"ר הצמח צדק   
"אשר צדקה זו (צדקת רמבעה"ן – כולל חב"ד) היא העולה על כל הצדקות כולם"
(אג"ק הצ"צ, עמ' שכז ואילך)

      כ"ק אדמו"ר הרש"ב      
"הלא תיקר בעיניהם להתאחד ולהתקשר בנפשו הק' (דאדמו"ר הזקן) ולהתכסות בטלית אחד היא מעשה הצדקה הזאת (צדקת כולל חב"ד)"
(אג"ק הרבי הרש"ב)

       כ"ק אדמו"ר הריי"ץ      
"ויוסיפו אומץ רב פעלים מוגברים ועזרה מורחבת.. לתת לכוללנו הקדוש (כולל חב"ד) את האפשרות למלא את תפקידו"
(מכתבו של הרבי הריי"ץ, כ"א טבת)

   כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו   
"ברכות הקודש המיועדות מפי כ"ק רבותינו הקדושים לכל מחזיקי הצדקה המקודשת הזאת קבוע וקיימת לנצח"
(ממכתבו של הרבי, פורים קטן, תשי"א) 


 *התרומה מוכרת למס לפי סעיף 46 

 

 

(כתב יד קודשו של הרבי)

"את גודל הזכות אין לתאר"

כך כתב הרבי לאדם שתמך וסייע לכולל חב"ד.